Terugkoppeling Raadsledendiscussie 2020

Terugkoppeling Raadsledendiscussie 2020

Op donderdag 6 februari jl. stond er weer een Raadsledendiscussie op de agenda. Al diverse malen eerder organiseerde ondernemersvereniging Lindus direct na de gemeenteraadsverkiezingen deze avond waar ondernemers in gesprek gaan met de gemeentebestuurders over voor hen belangrijke thema’s. In 2018 verzochten de gemeentebestuurders deze avond vaker te herhalen en daarom vond er nu ook halverwege de bestuurstermijn een raadsledendiscussie plaats.

In kleine groepen gingen bestuurders en leden om tafel om te spreken over 4 thema’s. Per onderwerp tref je onderstaand kort de maatregelen, ideeën en aan-of opmerkingen die ter tafel kwamen.

Liemerse Ambassade
Stelling: Om de Liemerse Ambassade een succes te laten worden moet op een effectieve en efficiënte wijze informatie opgehaald worden bij de ondernemers

-        Terugkoppeling van de eerdere sessies rond de LA heeft niet iedereen bereikt

-        Laat op basis van een businesscase ondernemers een fysieke plek inrichten (“Ondernemershuis”) als hét zakelijk trefpunt voor een brede groep van partijen, die actief zijn met het bevorderen van economische ontwikkeling. Zoals ondernemers, adviseurs overheid en onderwijs, projectleden, infoverstrekkers etc. Niet in het gemeentehuis. Ruime openingsuren. Tegenreactie: fysieke plek te duur, te weinig flexibel.

-        Richt een digitaal ondernemersportal in waar ondernemers lokaal/regionaal gerichte vragen kwijt kunnen. En gegarandeerd antwoord krijgen.  Met een forum waar ook collega’s kunnen reageren. LA kan fungeren als moderator.  

-        Regel het zo, dat de vraag van ondernemers actief wordt opgehaald. Maak gebruik van de manier waarop ondernemers zelf georganiseerd zijn. Hou er rekening mee, dat (ook) hij/zij weinig tijd heeft.

-        Het is eigenlijk raar, dat alleen Lindus een bijeenkomst met Raadsleden organiseert. Vanuit de raadsleden gezien is het prettiger als zij ook meteen met andere partijen (MKB-verenigingen, LTO, centrumwinkeliers etc.) eventueel thematisch in gesprek kunnen gaan.

-        Geef een opdracht aan studenten bijv. van de HAN of Universiteit om de vraag in de stelling te beantwoorden.

 

Arbeidsmarkt en werkgelegenheid
Stelling: Voor de reguliere productie en groei van veel Liemerse ondernemingen is de bijdrage van arbeidsmigranten van levensbelang geworden. Het is onze taak ook te zorgen voor goede huisvesting.

Voor sommigen kwamen de cijfers over het % arbeidsmigranten als een verrassing. Wel zien steeds meer mensen de problematiek. Ook is er het besef dat we ze nodig hebben om de vraag in te vullen.  Er wordt een verschil gemaakt tussen short-stay en long-stay. Voor long stay is de meerderheid voor integratie en versterking van de gemeenschap. De verantwoordelijkheid ligt hier bij Gemeente via het huisvestingsbeleid. Voor short-stay is de meerderheid voor gereguleerd onderbrengen op toegewezen plaatsen. De verantwoordelijkheid ligt bij de werkgevers. Hiermee worden situaties voorkomen van 8-10 inwoners in een eengezinswoning. De woningmarkt stimuleren is nu van belang, zeker nu jonge inwoners uit de dorpen ook al moeite hebben met het vinden van een woning.

Uitgangspunt is dat men wel fatsoenlijk moet kunnen “huizen”. Hierdoor ook regels aan “verhuurders”. Het risico op uitbuiting is aanwezig.

Het betrekken van de uiteindelijke werkgevers kan een oplossing bieden. Zij herkennen eigenaarschap en moeten meedenken in de oplossing. Er wordt ook benoemd dat er een coöperatie zou kunnen komen welke werkgevers, uitzenders, overheid en overige stakeholders bevat.

Kunst is om de goede voorbeelden te zien en niet te blijven hangen in de negatieve voorbeelden

 

Circulaire Economie
Stelling: Verduurzamen van bedrijven en bedrijventerreinen kan alleen als gemeenten en ondernemers horizontaal gaan samenwerken

-        Zet de Liemerse Ambassade in als vehikel om hieraan te werken. Dit thema moet aan de Liemerse Ambassade gekoppeld worden.

-        We hebben in de Liemers alles aan boord om grote stappen te zetten: onderwijs, netbeheer Alliander, AVR, sterke ondernemersverenigingen, Groene Allianties de Liemers….

-        De lokale overheden moeten vooral faciliteren

-        Maar dat vraagt van gemeenten: meer gaan experimenteren, pilots een kans geven; kaders oprekken; ontschotten, de rek zoeken in wet- en regelgeving; buiten de kaders durven denken; kennis halen bij grotere gemeenten; de Duivense speakerscorner openstellen voor ondernemers….

-        Wederzijds vertrouwen is daarbij een belangrijke sleutel; open en eerlijke, directe relaties ontwikkelen in de samenwerking….

-        Sturing op prijs is conventioneel, laat het los

-        De markt is soms nog niet zo ver

-        Niet alles tegelijk willen

-        De overheid moet maatregelen niet dwingen opleggen, aansturing is gewenst

-        Ondernemers moeten verleid en ontzorgd worden

-        Overheid denkt te gemakkelijk over de opgave

 

Infrastructuur en bereikbaarheid
Stelling: Het lukt maar moeizaam om de automobilist uit hun auto te krijgen. Kansloos of kansrijk! En hoe zou u die gedragsverandering aanpakken?

-        Er moet meer en sneller gewerkt worden aan de verbetering en uitbreiding van het openbaar vervoer in de regio. Met daarbij ook de mogelijkheid creëren om grensoverschrijdend OV- kaarten te kunnen gebruiken. Nu kan bijvoorbeeld een student vanuit de achterhoek niet in Emmerich op de trein stappen om naar Nijmegen te gaan.

-        Zet per bedrijventerrein een bus in om voor medewerkers vanuit vaste locaties in de regio het woonwerk verkeer te regelen. Een besloten busvervoer georganiseerd vanuit de bedrijven zoals vroeger American Tabacco dit organiseerde voor haar medewerkers.

-        Verleid de automobilist bijvoorbeeld door een financiële prikkel te geven wanneer men in de spits niet meer met de auto gaat rijden. Eerdere proeven hiermee in Nijmegen en ook Rotterdam waren erg succesvol.

-        Een andere minder populaire maatregel werd genoemd om mensen te dwingen de auto te laten staan door bijvoorbeeld om de dag even en oneven kentekennummers in de spits toe te laten, of toch versneld rekeningrijden invoeren met extra spitsheffing.

-        Volgens de deelnemers zijn ook de werkgevers echt aan zet om meer flexibele werktijden te bieden. Daarbij wordt een dringend beroep gedaan op denken in mogelijkheden en de “starre” houding los te laten.

-        Een andere gedachte is om de regio veel meer te promoten zowel economisch als ook om te wonen en recreëren. Wanneer er meer werkgelegenheid in de regio komt, dus nieuwe bedrijvigheid die nieuwe medewerkers aantrekken kunnen we organiseren dat forenzen dichterbij huis gaan werken. Daarvoor moet er ook wel stevig ingezet worden op voldoende woningen en uitgaansmogelijkheden, maar ook scholing HBO/WO meer verbinden aan de regio. Een campagne ter promotie van de regio zou een bijdrage kunnen leveren.

Vanuit de Achterhoek komend ontbreken er carpoolplaatsen, zo zouden ten oosten van knooppunt Oud-Dijk en aan de grens bij Beek en bijvoorbeeld tussen Duiven en Zevenaar carpoolplaatsen ingericht moeten worden zodat mensen sneller geneigd zijn om met elkaar mee te rijden. Hieraan gekoppeld de Liemerse Carpool App, waardoor mensen eenvoudig en snel elkaar kunnen vinden om met elkaar mee te rijden.