Lindus stuurt brief aan gemeenteraad Montferland inzake bestuurlijke samenwerking

Aan de leden van de Gemeenteraad
van de gemeente Montferland

Zevenaar, 16 januari 2023


Betreft: Keuze bestuurlijke samenwerking in de gemeente Montferland


Geachte leden van de Raad,

Het zal u niet verbazen dat het bestuur van Lindus met bovenmatige interesse het proces heeft gevolgd om in de gemeente Montferland te komen tot een “regiokeuze”.

Immers, een van de belangrijkste doelen van Lindus is het behartigen van de belangen van haar leden. En genoemde regiokeuze is in de ogen van Lindus zo’n belang dat vele van onze leden direct of indirect raakt. Vandaar dat Lindus de vrijheid neemt om haar visie op genoemde regiokeuze met u te delen.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Lindus snapt het dilemma, waar uw Raad mee worstelt. Er zijn vooraf geen harde criteria en overduidelijke argumenten voor het wel of niet verstandig zijn van een keuze beschikbaar. Maar Lindus is er wel van overtuigd, dat de afweging bij de keuze voor aansluiting bij de Groene Metropool Regio, dan wel bij de Regio Achterhoek, vanuit het perspectief van ondernemers in Montferland in het voordeel van de GMR uitvalt.

Lindus heeft zich de laatste jaren sterk gemaakt voor een intensieve samenwerking tussen de 5 Liemerse gemeentes op economische thema’s. Door kwalitatief en kwantitatief inbreng te leveren in gremia die zowel beleidsmatig als financieel een belangrijke stem hebben bij besluiten die het economisch klimaat in de Liemers raken, heeft Lindus zich een positie als een invloedrijke representant van de Liemerse ondernemers in die 5 gemeenten verworven. En die inbreng is met name te danken aan het feit, dat Lindus kon refereren aan een brede achterban waartoe ook het bedrijfsleven in Montferland zeker wordt gerekend.

Het verkrijgen van invloed vraagt om samen optrekken. Door samen op te trekken binnen o.a. de GMR, de Economic Board en de Liemerse Ambassade, is de Liemers met haar 130.000 inwoners in staat geweest om de traditionele invloed van de twee grote steden ten opzichte van de aanpalende regio’s meer in balans te brengen. Samen met de Liemers neemt Montferland binnen de GMR ook getalsmatig een veel steviger positie in dan het zal hebben in de regio Achterhoek (op rang 5 van de 9). Als Montferland zich niet meer op de GMR richt, kleven daar volgens Lindus grote nadelen aan die ook de ondernemers en inwoners van Montferland raken.

Lindus gaat voor het uitvoeren van de – ook door Montferland onderschreven - afspraken uit de Liemers Economische Visie. Met de voorgestelde keuze komt dat op losse schroeven te staan. De samenwerking met de Liemers wordt weliswaar als “aandachtspunt” voor de uitwerking van de keuze voor de Achterhoek genoemd, maar het is aannemelijk, dat de huidige samenwerking door die keuze alleen maar lastiger en dus zeker minder effectief wordt.

Lindus gaat voor duurzame regionale werkgelegenheid. Inwoners van Montferland zijn ten aanzien van de werkgelegenheid meer gericht op de Liemers/Arnhem dan op de Achterhoek en zijn daarom gebaat bij een economische samenwerking in de GMR. 

Lindus gaat voor het versterken van de samenwerking met partijen in de grensregio. De toegevoegde waarde van het in dit kader samen met Zevenaar optrekken is onbetwist. Door de voorgestelde keuze wordt het organiseren van deze vorm van samenwerking in ieder geval ingewikkelder en voor bijv. Emmerich minder aantrekkelijk.     

Lindus gaat voor goede woon- en werklocaties voor ondernemingen en inwoners. Mede door de goede samenwerking in de GMR is hier ook voor Montferland een goede woondeal gerealiseerd. Het is op dit moment niet duidelijk wat de gevolgen van de voorgestelde keuze voor de woningbouw-plannen in Montferland zijn. Maar Lindus maakt zich zorgen dat er opnieuw onderhandeld moet worden, wat sowieso vertraging, maar mogelijk ook beperking, van de noodzakelijke woningbouwproductie kan betekenen.

Lindus gaat voor duurzame samenwerking met het onderwijs. De arbeidsmarkt vraagt om samenwerking met een breed scala aan onderwijspartijen. Het wetenschappelijk onderwijs is daarbij vaak de motor voor innovatie. Door te kiezen voor samenwerking binnen de GMR is de samenwerking met het WO en HBO ook voor ondernemers in Montferland dichterbij en eenvoudiger te organiseren.

Lindus gaat voor een bereikbare regio. Inwoners van Montferland en werknemers van bedrijven daar hebben met name belang bij een goede ontsluiting richting en vanuit “het westen” en veel minder van en uit “het oosten”. De RegioExpres laat Montferland letterlijk links liggen en de problematiek op de A15/A12 zal nog een tijdje veel aandacht vanuit de Liemers en specifiek vanuit Montferland vragen. Daarbij is samen optrekken in GMR verband niet alleen verstandig maar in feite zelfs noodzakelijk.

Resumerend maakt het bestuur van Lindus zich ernstig zorgen voor de effecten van de voorgestelde keuze op de economische ontwikkelpotentie van bedrijven in Montferland maar ook in de andere gemeenten in de Liemers.

Het is ons helder, dat de Gemeenteraad nu echt een keuze wil maken en de hybride situatie wil doorbreken. Lindus zal de uitkomst uiteraard volledig respecteren – Lindus gaat daar nu eenmaal niet over – maar vraagt uw Raad toch uitdrukkelijk om het huidige voorstel (zeker nu nog) niet over te nemen.

We wensen u veel wijsheid bij de besluitvorming.     


Met vriendelijke groet,
LINDUS, de ondernemersvereniging van de Liemers,

Axel Jansen
Voorzitter

 

Cc: het college van B en W van de gemeente Montferland