Gemeenten onderzoeken doortrekking Witte Kruis Babberich

Welke route vormt de beste optie voor het doortrekken van het Witte Kruis in Babberich? En is het realiseren van deze nieuwe verbinding haalbaar? Op deze vragen willen de gemeenten Zevenaar, Rijnwaarden en de provincie Gelderland een antwoord, voor zij een besluit nemen over de mogelijke aansluiting tussen Babberich en Zevenaar.

Om de verkeersbewegingen van vrachtverkeer in Babberich te beperken en een betere bereikbaarheid van de kernen in Rijnwaarden naar de A12 te realiseren, hebben de partijen krediet beschikbaar gesteld voor het onderzoeken van een mogelijke nieuwe verbinding.

In dit kader hebben de colleges van B en W van beide gemeenten onlangs ingestemd met het projectplan Onderzoek doortrekking Witte Kruis. Hierin is vastgelegd dat in januari 2018 het onderzoek aan de hand van een Milieueffectrapportage (MER) start. Dit onderzoek moet uitwijzen welke tracés mogelijk zijn voor de doortrekking van het Witte Kruis en wat de milieugevolgen zijn van de verschillende varianten. Ook wordt gekeken wat de effecten zijn op de verkeersbewegingen in Babberich, de Babberichseweg en Hengelder. Het vertrekpunt van het onderzoek is de verbinding van het Witte Kruis met Businesspark 7Poort. Via het bestaande viaduct sluit deze routevariant aan op de A12, ter hoogte van Zevenaar-Oost. Een onderlinge vergelijking van de mogelijke tracés moet laten zien welke variant de voorkeur heeft.

Naar verwachting is het onderzoek in het tweede kwartaal van 2018 afgerond. Dan is duidelijk of een MER-procedure nodig is en welke varianten mogelijk zijn. Daarna begint het onderzoek naar de haalbaarheid van de verschillende varianten en wordt een definitief standpunt ingenomen rond de mogelijke doortrekking van het Witte Kruis